Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Δελτίο Τύπου «Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στον Ν. Θεσσαλονίκης & Προοπτικές για την υλοποίηση νέου προγράμματος CLLD/LEADER (Community Led-Local Development –«Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»)»
12/1/2016

im2                                                                                                                  im4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

im6
&

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER (Community Led-Local Development –
«Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»)

 

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ), υλοποίησε με επιτυχία, ως  Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ, Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER στον Νομό Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Γεύση ζωής από τα χωριά της Θεσσαλονίκης».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ’ξονας 4  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ): εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, η οποία εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, έδωσε τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα.

Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιήθηκε με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΟΤΔ), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην κάθε περιοχή, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και δυσκολίες της και ήταν αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος στον Νομό Θεσσαλονίκης διαρθρώθηκε γύρω από τον παρακάτω Κεντρικό Θεματικό ’ξονα:

«Βέλτιστη  αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της».

Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος ήταν:

 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στη διαφοροποίηση της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.
 2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ταυτότητας της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 3. Ενίσχυση δομών συνεργασίας και βελτίωση ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων

 

Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος απετέλεσε τo τμήμα της πεδινής - ημιορεινής περιοχής της Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα σε τμήματα της περιοχής των Δήμων Βόλβης, Δέλτα, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου, όπως φαίνεται στον χάρτη, που ακολουθεί:
im8 

Από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, προέκυψε η στήριξη δημιουργίας ή/ και αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού των παρακάτω ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και υλοποίησης των παρακάτω παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα:

Α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 • 13 επενδύσεις μεταποίησης/ εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 • 6 επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
 • 8 επενδύσεις βιοτεχνικών μονάδων
 • 14 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών
 • 5 επενδύσεις χώρων εστίασης και αναψυχής
 • 2 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού και ειδικών μορφών τουρισμού
 • 1 άτυπη ενέργεια δικτύωσης ομοειδών/ συμπληρωματικών επιχειρήσεων

im010


Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • 3 έργα τουριστικών παρεμβάσεων
 • 6 έργα διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς
 • 6 δράσεις ενίσχυσης εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξης πολιτιστικών φορέων

im018

Επιπλέον, η ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΑΕ συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση 2 σχεδίων διατοπικής και 1 σχεδίου διακρατικής συνεργασίας.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η μέθοδος LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD) επεκτείνεται και στα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με τη στήριξη και άλλων Ταμείων πέραν του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και δραστηριοποιείται η ΑΝΕΘ δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης πέραν του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Η ΑΝΕΘ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση και το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος με στόχο να αξιοποιήσει πόρους και των 3 ανωτέρω αναφερόμενων ταμείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και δράσεων συνεργασίας, που θα συμβάλλον αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και θα αναζωογονήσουν την ύπαιθρο του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Για την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων Πράξεων (2η απόφ.) - (29/5/2017)
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων Πράξεων - (5/12/2016)
Δελτίο Τύπου «Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στον Ν. Θεσσαλονίκης & Προοπτικές για την υλοποίηση νέου προγράμματος CLLD/LEADER (Community Led-Local Development –«Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»)» - (12/1/2016)
Δελτίο τύπου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Εκδήλωση Βρυξελλών. - (2/12/2015)
Δελτίο τύπου για την συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής εθίμων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» - (17/9/2015)
Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση: «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές από τα χωριά της Θεσσαλονίκης»,την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:00 μ.μ., στο «Κτήμα Περέκ» στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης - (17/9/2015)
Δελτιο τύπου για την εκδήλωση ΅ε τίτλο: «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές από τα χωριά της Θεσσαλονίκης»,την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:00 μ.μ., στο «Κτήμα Περέκ» στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης - (10/9/2015)
1 ΠΡΟΤΑΣH ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΜΟΕΙΔΩΝ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LEADER - (4/9/2015)
7 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης LEADER - (3/8/2015)
Οριστικά αποτελέσματα 4ης προκήρυξης Leader - (28/7/2015)
Ανακοίνωση παράτασης της Δράσης L312-5 της 5ης προκήρυξης LEADER - (27/7/2015)
Αναβολή εκδήλωσης για το "Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 – Ένας νέος ελπιδοφόρος θεσμός" - (1/7/2015)
Δελτίο Τύπου- Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 – Ένας νέος ελπιδοφόρος θεσμός - (29/6/2015)
Αποτελέσματα αξιολόγησης 4ης Προκήρυξης - (24/6/2015)
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 5ης προκήρυξης Leader - (15/6/2015)
5η Προκήρυξη LEADER Ιδιωτικών Εργων - (3/6/2015)
Προαναγγελία 5ης προκήρυξης LEADER - (26/5/2015)
Αποτελέσματα αξιολόγησης δημοσίων έργων 3ης προκήρυξης - (20/4/2015)
14 Προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσο της 4ης προκήρυξης Leader - (3/3/2015)
Παράταση της 4ης προκήρυξης Leader - (20/1/2015)
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 4ης προκήρυξης Leader - (16/1/2015)
4η Προκήρυξη LEADER Ιδιωτικών Εργων - (1/12/2014)
Προαναγγελία 4ης προκήρυξης LEADER - (24/10/2014)
Πίνακας Κατάταξης Ιδ.Επενδ. 3ης προκ. LEADER - (10/9/2014)
Αποτελέσματα 3ης προκήρυξης LEADER - (18/6/2014)
Δελτίο Τύπου : Διατοπική Συνεργασία Leader «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» - (22/5/2014)
48 Προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων και 5 προτάσεις έργων δημόσιου χαρακτήρα - (11/10/2013)
Παράταση της 3ης προκήρυξης Leader - (4/9/2013)
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 3ης προκήρυξης Leader - (21/6/2013)
3η Προκήρυξη LEADER - (13/6/2013)
Οριστικά Αποτελέσματα 2ης προκήρυξης Leader - (9/4/2013)
Απότελέσματα 2ης προκήρυξης LEADER - (5/3/2013)
36 Προτάσεις Ιδιωτ. Επενδύσεων - (3/9/2012)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟN ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ L321-3 - (13/8/2012)
Παράταση της 2ης προκήρυξης Leader - (16/7/2012)
Ενέργειες Ενημέρωσης για τη 2η προκήρυξη Leader - (31/5/2012)
Γραφεία που ενημερώθηκαν από την ΑΝΕΘ για τη 2η προκήρυξη Leader - (30/5/2012)
Ανακοίνωση για τη 2η προκήρυξη Leader - (18/5/2012)
Συνέντευξη Τύπου της ΑΝΕΘ για τη 2η προκ. Leader - (15/5/2012)
Πρόσκληση ενημέρωσης γραφείων Συμβούλων για τη 2η προκήρυξη του Leader - (15/5/2012)
Συνέντευξη Τύπου (Πρόσκληση) για τη 2η προκήρυξη Leader - (7/5/2012)
Δελτίο Τύπου για τη 2η Προκήρυξη Leader - (7/5/2012)
2η Προκήρυξη LEADER - (19/4/2012)
Οριστικά Αποτελέσματα αξιολόγησης έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER - (17/4/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER - (23/3/2012)
Αποτελέσματα 1ης προκήρυξης Leader (Οριστικός πίνακας) - (30/11/2011)
Αποτελέσματα Ενστάσεων Leader-4 - (15/11/2011)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER - (29/9/2011)
1η Προκήρυξη : 19 Προτάσεις Επενδύσεων Δημόσιου Χαρακτήρα - (1/7/2011)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : L321-3 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» - (28/6/2011)
1η Προκήρυξη : 32 Προτάσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων - (10/3/2011)
Ενημερωτικό σημείωμα της 1ης προκήρυξης δράσεων του LEADER για τα δικαιολογητικά των κριτηρίων επιλεξιμότητας - (9/2/2011)
Ολοκλήρωση 1ου κύκλου ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - (21/1/2011)
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 1ης Προκήρυξης Leader (’ξονας 4) - (10/1/2011)
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ LEADER - (8/1/2011)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ - (14/12/2010)
1η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Προσεγγιση LEADER Νομού Θεσσαλονίκης - (14/12/2010)
Πρόσκληση Ενημέρωσης Συμβούλων για την 1η Προκήρυξη Leader - (14/12/2010)
Ενέργειες Ενημέρωσης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER (2007-2013) - (9/7/2010)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.