Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
    


 


    
         

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE

Στο Aneth.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το προφίλ και τις δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

CLLD

CLLD/LEADER
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT)

Ενέργειες διαβούλευσης / ενημέρωσης της υποψήφιας ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» στην ύπαιθρο του νομού Θεσσαλονίκης

Ομάδα Τοπικής Δράσης Προσέγγισης Leader
(Αξονας 4 του ΠΑΑ)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ)
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων Πράξεων

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του ΥΠΑΑΤ (’ξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013) εκπόνησε και υλοποιεί, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER με τίτλο "Γεύσεις Ζωής από τα Χωριά της Θεσσαλονίκης", Δημόσιας Δαπάνης €7,75εκ.

Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας
(Αξονας 4 του ΕΠΑΛ)

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του ΥΠΑΑΤ (’ξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013) εκπόνησε και υλοποιεί, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας με τίτλο "Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαικού Κόλπου", Δημόσιας Δαπάνης €4,99εκ

Μηχανισμός Υποστήριξης
(’ξονας 3 του ΠΑΑ)

Υποστηρικτικός Μηχανισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ «ΑΝΕΘ» η οποία για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργήσει Δίκτυο με μέλη - αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ’ξονας 3 εφαρμόζεται σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου. Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόζεται σε περιοχές όλων των Νομών.

Φορέας Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχοντας πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α (Τεχνικά Έργα) και Β (Προμήθειες, Μελέτες χωρίς Τεχνικό αντικείμενο) έχει αναλάβει μέσω προγραμματικών συμβάσεων του Ν.3614/07, την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων, για λογαριασμό φορέων, που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη διαχειριστική επάρκεια.

Καταπολέμηση Κουνουπιών (Περιβάλλον)

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ), υλοποιεί από το 1997(αρχικά στην Δυτική Ύπαιθρο και στη συνέχεια και στην Ανατολική Ύπαιθρο) Προγράμματα Καταπολέμησης Κουνουπιών στη βάση Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Ήδη από το έτος 2011 υλοποιείται πλέον ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένου και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης).

Υποστήριξη Φορέων Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μόνιμη βάση σε φορείς Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Νομού και εκπονεί σειρά μελετών, αναπτυξιακών σχεδίων και άλλων εργασιών για λογαριασμό τους.

Φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη, στην προστασία περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πολιτισμική ανάπτυξη.


 

Πληροφοριακά Συστήματα,
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο υποστηρικτικών ενεργειών για τις μελέτες και τα έργα που αναλαμβάνει, έχει αναπτύξει Πληροφοριακά Συστήματα, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες, καθώς κι ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, σε κατάλληλες κλίμακες προκειμένου να εφαρμόσει χωρικές αναλύσεις όπου απαιτείται. Επιπλέον αναπτύσει έτοιμες εφαρμογές για τη διαχείριση G.I.S. από τους ίδιους τους φορείς ανάθεσης

Φορέας παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικής

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου και ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Δομή Πληροφόρησης των κατοίκων της υπαίθρου

Συνεχής και διαρκής πληροφόρηση κυρίως του αγροτικού πληθυσμού για τη δυνατότητα αξιοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.


Ελληνική Δημοκρατία

Η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
(Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+ , ΕΠΑΑ-ΑΥ)


Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.

asfgghh