Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Τοπ.Πρόγρ.Leader > Προκηρύξεις > 5η Πρόσκληση
  5η Προκήρυξη LEADER  

5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης (3-6-2015)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ''Προσέγγιση LEADER''.

Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι:

 

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ

  ΔΡΑΣΗ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


  L123

  ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   

  L123α  

  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

  L312

  ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  L312-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

  L312-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

  L312-3

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

  L312-5

  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2310 801070.

 

Ενημερωτικό υλικό - Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

3. Παράρτημα II. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους)

4. Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)

5. Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

6. Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

7. Παράρτημα VI. Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

8. Παράρτημα VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.