Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Τοπ.Πρόγρ.Leader > Προκηρύξεις > 3η Πρόσκληση
  3η Προκήρυξη LEADER  

3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης (13-6-2013)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ''Προσέγγιση LEADER''.

Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι:

 

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ

  ΔΡΑΣΗ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


  L123
   

  L123α  

  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

  L311

  L311-3

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

  L312

  L312-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

  L312-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

  L312-3

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

  L313
  L313-5
  Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
  L313-6
  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
  L313-7
  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi προώθησης αγροτικού τουρισμού.
  L313-8
  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
  L321
  L321-1
  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2310801070

Ενημερωτικό υλικό - Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

3. Παράρτημα II. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους)

4. Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)

5. Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

6. Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

7. Παράρτημα VI. Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

8. Παράρτημα VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.