Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ανακοινώσεις > Πρόσκληση σύμβασης μίσθωσης έργου
  1η Προκήρυξη LEADER  

1η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ''Προσέγγιση LEADER''.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι:
 • η  10/3/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 : για τις Παρεμβάσεις Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ

  ΔΡΑΣΗ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  L123 –
  ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  L123α  

  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

  L311 –
  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  L311-1

  Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

  L311-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

  L311-3

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

  L311-4

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

  L311-5

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.

  L311-6

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

  L311-7

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

  L312 –
  ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  L312-1

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

  L312-2

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

  L312-3

  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

  L313 –
  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  L313-5
  Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
  L313-6
  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
  L313-7
  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi προώθησης αγροτικού τουρισμού.
  L313-8
  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

 • η  30/6/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 : για τις Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ

  ΔΡΑΣΗ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  L313 -
  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

   

    L313-1

  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).

  L313-2

  Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.

  L313-3

  Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου.

  L313-4

  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

  L321 -

  ΒΑΣΙΚΕΣ  YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ AΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

  L321-1

  Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).

  L321-3

  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

  L323 –

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ KΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  L323-1

  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

  L323-2β

  Διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

  L323-4

  Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με την λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 16:00) και στο τηλέφωνο 2310801070.

Ενημερωτικό υλικό - Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

3. Παράρτημα II. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους)

4. Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)

5. Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

6. Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

7. Παράρτημα VI. Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

8. Παράρτημα VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.