Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Περιβάλλον > Στρατηγικό Σχέδιο
  Στρατηγικό Σχέδιο Διατήρησης και Αποκατάστασης
  Φυσικού Περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Σχέδιο με τίτλο "Στρατηγικό Σχέδιο Διατήρησης και Αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης" εκπονήθηκε στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιστροφή της πορείας υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του Νομού, που προέκυψε ως συνέπεια της μη ορθολογικής εκμετάλλευσης των διαθέσιμων φυσικών πόρων του.

Το Στρατηγικό Σχέδιο απετέλεσε τη βάση διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και ένα απαραίτητο εργαλείο για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων και τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από κάθε δυνατή πηγή.


Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να την δείτε σε μεγέθυνση


Στο πλαίσιο αυτό βασικές ενότητες του Στρατηγικού Σχεδίου απετέλεσαν :

- η παρουσίαση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου
- η περιγραφή και αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
- η παρουσίαση των εκτελεσθέντων και προγραμματιζόμενων έργων καθώς και του γενικού πλαισίου του αναπτυξιακού σχεδιασμού
- η ειδική εκτίμηση της σημασίας των αναγκών προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
- η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι πόροι για την εκπόνηση του Σχεδίου προήλθαν από ίδιους πόρους του "Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης".Η Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Για κάθε σημαντική για το φυσικό της περιβάλλον περιοχή του Νομού (βλ. σχετικό χάρτη) προτάθηκαν συγκεκριμένα έργα / δράσεις που αφορούν τη διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα προτεινόμενα διαχειριστικά έργα βασίσθηκαν σε προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, εταιρείες των ΟΤΑ, κλπ) ή έχουν διατυπωθεί σε ειδικές για την περιοχή μελέτες (ΕΠΜ, Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης, κλπ) και κατατάχθηκαν σε έργα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής προτεραιότητας ενώ ελέγχθηκε επίσης και ο βαθμός ωριμότητάς τους. Τα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα υποέργα, παρατίθενται σε έναν συγκεκριμένο πίνακα για κάθε ομάδα περιοχών προτεραιότητας.

1

Ποταμοί Αξιός, Λουδίας και Γαλλικός και το Δέλτα τους και λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

 

1.1

Αποκατάσταση παραποτάμιων εκτάσεων και λειτουργιών οικοσυστήματος Γαλλικού ποταμού (Β' Φάση)

1.2

Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση του Γαλλικού ποταμού

1.3

Διαχειριστικές δράσεις "Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αξιού" στην περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης

1.4

Αποκατάσταση – διατήρηση λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου

1.5

Διαχείριση και αποκατάσταση παραποτάμιων εκτάσεων και λειτουργιών Αξιού ποταμού

2

Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, παραλίμνιο δάσος Απολλωνίας και Στενά Ρεντίνας

 

2.1

Περιοδική – μόνιμη κατάκλυση εδαφών δάσους Απολλωνίας

2.2

Διαχειριστικές δράσεις "Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών"

3

Λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου και Επανωμής, έλος Μίκρας και ανατολικά παράλια Θερμαϊκού κόλπου και ακρωτηρίου Μεγ. Εμβόλου

 

3.1

Διαχειριστικές δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές λιμνοθαλασσών Αγγελοχωρίου και Επανωμής

3.2

Διαχείριση βιοτόπων έλους Μίκρας

4

Όρη Βερτίσκος και Κερδύλιο και πρώην λίμνες Λάντζα και Μαυρούδα

 

4.1

Αποκατάσταση λίμνης Μαυρούδας (Β' Φάση)

4.2

Διαχείριση βιοτόπων πρώην λίμνης Λάντζας

4.3

Διαχειριστικές δράσεις στα όρη Βερτίσκο και Κερδύλιο

5

Παράκτια ζώνη Στρυμωνικού κόλπου και ορεινή περιοχή Σταυρού

 

5.1

Διαχειριστικές δράσεις στην παράκτια ζώνη Στρυμωνικού κόλπου και ορεινή περιοχή Σταυρού

6

Περιαστικά δάση Σέιχ-Σου και Κουρί Ασβεστοχωρίου και όρος Χορτιάτης

 

6.1

Πρόγραμμα προστασίας και αναβάθμισης Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης

7

Πρώην λίμνη Βάλτα

 

7.1

Διαχειριστικές δράσεις στην πρώην λίμνη Βάλτα

8

Θερμαϊκός Κόλπος

 

8.1

Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών της συλλογής (αποχέτευσης) και της επεξεργασίας ακαθάρτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων

8.2

Βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων

8.3

Επισκόπηση της κατάστασης των υδάτων του κόλπου και των επί μέρους ζωνών και στοιχείων του

8.4

Εξειδίκευση των μεσο-μακροπρόθεσμων και επιχειρησιακών στόχων για την διατήρηση και βιώσιμη χρήση των υδάτων του κόλπου

8.5

Μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο Σχέδιο Μέτρων για την Διατήρηση και αποκατάσταση του Θερμαϊκού[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.