Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Αγροτική Ανάπτυξη > Επιχειρησιακό σχέδιο "Πεδιάδα Θεσσαλονίκης"
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Η μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» εκπονείται στο πλαίσιο της από 25-9-2006 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Θεσσαλονίκης Α.Ε.


Κατά την Α΄ φάση της μελέτης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία της περιοχής που αφορούσαν: τα δημογραφικά, τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, το φυσικό περιβάλλον, το οικιστικό δίκτυο και την τεχνική υποδομή, τη διοικητική οργάνωση, τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και οδήγησαν σε συμπεράσματα που αφορούσαν τα  αναπτυξιακά προβλήματα της περιοχής μελέτης όσο και τις δυνατότητες που παρουσιάζει, και συνοψίστηκαν στην ανάλυση SWOT.  
Λαμβάνοντας υπόψη την SWOT ανάλυση ο στρατηγικός στόχος για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης διαμορφώνεται ως εξής: «Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού της, για τη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των παραγωγικών τομέων μεταξύ τους».
Είναι φανερό ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, η αύξηση της ικανότητας διείσδυσης του στην εγχώρια και διεθνή αγορά, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της περιοχής και η κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.

  • Οι γενικοί στόχοι του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου είναι οι ακόλουθοι :
    η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης με έμφαση στη διαφοροποίηση της παραγωγής και τον αναπροσανατολισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της
  • η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι στο επίκεντρο του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας ως βασικός όρος εξασφάλισης του διαφοροποιούμενου παραγωγικού συστήματος και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.
Η βέλτιστη ενσωμάτωση της αειφόρου εκμετάλλευσης των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (τοπικά προϊόντα και φυσικό περιβάλλον) στις οικονομικές δραστηριότητες αυτής σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής (γειτνίαση με Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και με μεταφορικούς άξονες) και του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές και να οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην οικονομική ευρωστία και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η προτεινόμενη στρατηγική διασφαλίζει τον πολυτομεακό χαρακτήρα των παρεμβάσεων, μεγιστοποιεί τις συνέργιες των παρεμβάσεων και εγγυάται τη διάχυση των ωφελειών στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συστήματος της επιχειρηματικότητας.
Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου:


• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της περιοχής
• Ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
• Δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής
• Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
• Διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ενθάρρυνση εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών
• Κινητοποίηση τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και απόκτηση δεξιοτήτων
• Προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας

Η Β΄ φάση της μελέτης, αφορούσε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Α’ μέρους, την καταγραφή των προτάσεων των τοπικών φορέων καθώς και του ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα, έγινε επαφή με Νομαρχιακές Υπηρεσίες (Αντινομάρχη και Προϊσταμένους της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νσης Προγραμματισμού, Δ/νσης Αλιείας), με Δημοτικές Υπηρεσίες, με Τοπικούς φορείς (Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι), με Τοπικές ομάδες επιχειρηματιών και με Ιδιώτες σε Τοπικές εκδηλώσεις ανά δήμο.

Στην Γ΄ φάση της μελέτης οριστικοποιήθηκε το Τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο διαρθρώνεται γύρω από 5 ’ξονες Προτεραιότητας:

1ος ’ξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


2ος ’ξονας Προτεραιότητας: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


3ος ’ξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


4ος ’ξονας Προτεραιότητας: ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


5ος ’ξονας Προτεραιότητας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.