Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Αγροτική Ανάπτυξη > Αγροπεριβαλλοντικά > Πρόγραμμ. Διαχειρ. εκβ. Αξιού Γαλλικού Λουδία
  Αγροπεριβαλλοντικά   (1)  

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπογράφηκε στις 19-4-2002 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΑΞΙΟΥ, ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΔΙΑ

Η μελέτη αφορούσε την κατάρτιση ενός προγράμματος διαχείρισης της περιοχής εκβολών των ποταμών Αξιού, Γαλλικού και Λουδία στα πλαίσια του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του ΕΠΑΑ 2000-2006 και έχει ως στόχο την άμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής μέσω της αειφόρου ανάπτυξης μιας οικονομικά ανταγωνιστικής γεωργίας. Η κατάρτιση του προγράμματος θα προκύψει κατόπιν διερεύνησης των δυνατοτήτων και των προβλημάτων της περιοχής σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Το σύμπλεγμα των Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα αποτελεί ένα ενιαίο υγροτοπικό οικοσύστημα που είναι ενταγμένο σε διεθνές νομικό καθεστώς προστασίας και προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ. Στην ΚΥΑ 14874/ 3291/ 98 (ΦΕΚ 687Β/ 6-7-98) «Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων της Αλυκής Κίτρους, του κάτω ρου και του Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους», εντάχθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή και η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και ο Γαλλικός ποταμός. Οι περιοχές Δέλτα Αξιού, Εκβολές Λουδία, Δέλτα Αλιάκμονα και Αλυκές Κίτρους έχουν προταθεί για ένταξη στο δίκτυο “Natura 2000” (GR 1220002, GR 1220010, GR 1210002, GR 1250004).

Λόγω της σπουδαιότητας του οικοσυστήματος αλλά και των έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή, έχουν αναληφθεί δράσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής. Οι σημαντικότερες από αυτές, οι οποίες αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο, είναι:

•  Το 1998, στα πλαίσια διερεύνησης των δυνατοτήτων συνύπαρξης φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, εκπονήθηκε σχέδιο με τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση Δέλτα Αξιού και Θερμαϊκού κόλπου με την ορθή διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων και ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων» από το Υπουργείο Γεωργίας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

•  Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΝΑΘ, ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης) για την «Προστασία και Ανάδειξη της Περιοχής του Δέλτα των Ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα και των Αλυκών Κίτρους» λειτούργησε με ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρίας Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) το Κέντρο Πληροφόρησης του υγροτόπου στην Χαλάστρα. Το Κέντρο αυτό ανέπτυξε στο διάστημα 1998 – 2000 σημαντική δράση στους τομείς ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και φορέων, επόπτευσης του υγροτόπου, καταγραφής και επισήμανσης προβλημάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

•  Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 - 2006 της Κεντρικής Μακεδονίας, στον άξονα προτεραιότητας 4 : “Αγροτική Ανάπτυξη” έχει περιληφθεί για χρηματοδότηση το έργο “Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων Αξιού” (Α'Α φάση) που προβλεπόταν στο παραπάνω σχέδιο.

Ως επόμενο, απαραίτητο και συμπληρωματικό των παραπάνω δράσεων, βήμα κρίθηκε η σύνταξη και η υλοποίηση ενός «Προγράμματος διαχείρισης της περιοχής εκβολών Αξιού, Γαλλικού και Λουδία Ν. Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια εφαρμογής του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΠΑ) 2000 – 2006 – Καν. (Ε.Κ.)1257/99.

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος υπογράφηκε στις 19-4-2002 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης προέρχονται από το διαδημοτικό Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ).

Βάσει του άρθρου 6.4 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης. Για την εκπόνηση του Προγράμματος η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ συνεργάζεται με Ειδικό Σύμβουλο και συγκεκριμένα με την Εταιρία περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού «ΟΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΕ».

 

 

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.