Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Συχνές Ερωτήσεις
  Ερωτήσεις - Απαντήσεις  
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η ίδρυση οινοποιείου;
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής καλλιεργεί αμπέλια και είναι σε μεταβατικό στάδιο βιολογικής καλλιέργειας θα μπορεί να ενισχυθεί για την κατασκευή οινοποιείου, και ποιες είναι οι δεσμεύσεις για την περίοδο μετά την κατασκευή;
Τι ισχύει στην περίπτωση μεταποίησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ανεξάρτητα από τους περιορισμούς ανά τομέα (π.χ. βιολογικό αλεύρι, βιολογικό λάδι);
Τι ισχύει σε σχέση με την επιλεξιμότητα δαπανών για αγορά ζώων, στο Μέτρο 6.7 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας;
πως αποδεικνύεται ο τρόπος κάλυψης ίδιων πόρων για το Δήμο καθώς και δημοτικής επιχείρησης;
Φυσικό πρόσωπο υποβάλλει πρόταση σε κάποιο μέτρο. Εταιρία στην οποία είναι μέτοχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο ίδιο μέτρο ;
Σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν διαφορετικές προτάσεις στο ίδιο μέτρο; Αν ΟΧΙ, τι γίνεται στην περίπτωση που υποψήφιοι επενδυτές παντρεύονται πριν ή μετά την έγκριση των σχεδίων;
Εταιρία μπορεί να υποβάλλει δύο προτάσεις σε ένα Μέτρο;
Επενδυτής που πήρε χρηματοδότηση από το Leader II μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο Ολοκληρωμένο για επέκταση ή εκσυγχρονισμό ;
Τα εισοδήματα που αποκτούνται από τουριστική μονάδα στα πλαίσια των μέτρων 7.6 και 6.7 θεωρούνται γεωργικά ;
Μπορεί να καταθέσει πρόταση ενδιαφερόμενος που έχει ενταχθεί ήδη στα ΟΠΑΑΧ του Α' Κύκλου προκήρυξης για άλλο φυσικό αντικείμενο και που την χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης δεν έχει ακόμη την άδεια λειτουργίας του;
Όταν αναφερόμαστε σε επέκταση των υφισταμένων καταλυμάτων και χώρων εστίασης, θεωρούμε την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή της δραστηριότητας του; Αν ισχύει το δεύτερο μπορεί κάποιος να κάνει επέκταση του χώρου του σε άλλο οικόπεδο με την δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων;

Στο Μέτρο 6.7.1 - «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» είναι επιλέξιμη πρόταση που θα αφορά την ίδρυση βιοτεχνίας που δεν θα επεξεργάζεται την τοπική πρώτη ύλη (κεφ. 3.3 παρ. 2);

Στο Μέτρο 6.6 στην ανακαίνιση των όψεων ιδιωτικών κτιρίων, είναι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες περιβάλλοντος χώρου και για μελέτες (αρχιτεκτονικές, αποτύπωσης, στατικές κ.λ.π.) και εάν ναι μέχρι ποιου ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού;

Στο Μέτρο 6.6 στην ανακαίνιση των ιδιωτικών κτιρίων ποιες κατασκευαστικές προδιαγραφές θα ισχύσουν κατά την υλοποίηση των εργασιών ;
Φορέας (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών, κλπ) που υπέβαλλε πρόταση και υλοποίησε έργο για πιστοποίηση προϊόντος για κάποια μέλη του, μπορεί να υποβάλλει ξανά πρόταση, για πιστοποίηση του ίδιου προϊόντος, για άλλα μέλη (Ενέργεια 6.5.1) ;
Στην Ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων», προκειμένου για την καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, τα επενδυτικά σχέδια αφορούν προϊόντα νωπά και πρώτης μεταποίησης;
Στο Μέτρο 6.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχή ΟΠΑΑΧ ;
Στην Ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων» επενδυτικό σχέδιο για πιστοποίηση AGRO , θα πρέπει να υποβάλλεται από φορέα που έχει έδρα σε περιοχή ΟΠΑΑΧ και τα χωράφια να βρίσκονται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ ;
Οι δικαιούχοι στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» πρέπει να έχουν το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχή ΟΠΑΑΧ;
Στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» μπορεί να συμμετέχει παραγωγός που ήταν δικαιούχος σε Διαχειριστικό Σχέδιο της 1 ης προκήρυξης εάν το Νέο Διαχειριστικό που υποβάλλει έχει στόχους διαφορετικούς από το προηγούμενο;
Στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» οι δικαιούχοι «πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών ΟΠΑΑΧ», όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής, Παρ. 3.5 Δικαιούχοι;
Ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του ομόλογα, αρκεί η βεβαίωση της τράπεζας ώστε να βεβαιώνει το ποσό που να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του ;
Υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει ένα φάκελο υποψηφιότητας στο Μέτρο 6.2 «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» ή στη Δράση 6.7.1 «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων» ή στη Δράση 6.7.2.2 «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» ο οποίος αφορά περισσότερες από μια επιλέξιμες δραστηριότητες;
Για την ένταξη στο Μέτρο 6.6 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς» τι πιστοποιητικά ιδιοκτησίας πρέπει να κατατεθούν για τα ιδιωτικά κτίρια προ του 1923 τα οποία δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας;
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες ενός ιδιωτικού κτιρίου τι δικαιολογητικό απαιτείται προκειμένου να ανακαινισθεί η όψη από έναν εκ των ιδιοκτητών ;
Στο Μέτρο 6.1, γεωργός ο οποίος καλλιεργεί αμπέλια και διαθέτει άδεια λειτουργίας για καζάνι παρασκευής τσίπουρου μπορεί να υποβάλλει πρόταση για εκσυγχρονισμό του ρακοκάζανου (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά νέου καζανιού) ;
Γεωργός ο οποίος πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε Σχέδιο Βελτίωσης (αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού) κατά την 3 η Προγραμματική περίοδο μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο Μέτρο 6.1 ;
Είναι επιλέξιμη η δημιουργία αποθήκης σιτηρών στο Μέτρο 6.1, στις δαπάνες που αφορούν την καθετοποίηση ;
Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ψυγείου κερασιών (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) και η δημιουργία ψυγείου κρέατος στο Μέτρο 6.1, στις δαπάνες που αφορούν την καθετοποίηση ;
Στα Μέτρα 6.1 και 6.5.2.1, σε ποιο έτος θα αναφέρεται η υφιστάμενη κατάσταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με ποια δικαιολογητικά θα αποδεικνύεται ;
Στο Μέτρο 6.1, εντάσσονται οι επενδύσεις δημιουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της 244311/7.3.2002; Εάν εντάσσονται, συμπεριλαμβάνονται στο 60% των υποχρεωτικών δαπανών καθετοποίησης ή αφορούν το υπόλοιπο 40% των επιλέξιμων δαπανών;
Στο Μέτρο 6.1, στις επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις και οι επιλέξιμες δραστηριότητες όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ 450/2001 (Απ. Υπ. Γεωργίας – Αρ. 393393/5188/29.8.2001/450) και στην τροποποίηση αυτής ;
Ένας γεωργός που συμμετείχε σε Ομάδα Παραγωγών που υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο για πιστοποίηση AGRO για κάποια καλλιέργεια μπορεί να συμμετέχει σε Διαχειριστικό Σχέδιο (6.5.2.1.) όταν στην υφιστάμενη κατάσταση έχει και άλλες καλλιέργειες και το Διαχειριστικό Σχέδιο έχει στόχο μεταξύ των άλλων τη μείωση γεωργικών εφοδίων;
35
(Νέο)
Ένας γεωργός για να είναι δικαιούχος στο ΟΠΑΑΧ πρέπει να έχει την ιδιότητα του γεωργού (σύμφωνα με το παράρτημα της ΚΥΑ 532/2003), οπωσδήποτε την τελευταία τριετία και τελευταίο έτος είναι το 2004; Δηλαδή αν κάποιος έχει την ιδιότητα του γεωργού τα έτη 2004 και 2003 αλλά δεν ήταν γεωργός το 2002 και δεν έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών (ή είναι επιλαχών) δεν είναι δικαιούχος;
36
(Νέο)
Στη Δράση 6.5.2.1, για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η οποία θα αποδεικνύεται από τη Φορολογική Δήλωση (Ε1) αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι αμέσως μόλις την καταθέσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, ως τίτλοι νόμιμης κατοχής μπορεί να είναι το έντυπο Ε9 και τα μισθωτήρια;
37
(Νέο)

Για το Μέτρο 6.1 και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, την Υγιεινή και Καλή Διαβίωση των ζώων, όπως αναφέρεται στην υπ' αρ. 1378/2005 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να κατατεθεί α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων στον τομέα ή κλάδο που πραγματοποιείται η επένδυση και θα αφορά τη μελλοντική κατάσταση και β) Βεβαίωση της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.

  1. Στις περιπτώσεις των σχεδίων που το σύνολο της επένδυσης αφορά καθετοποίηση (πχ τυροκομείο), η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα αναφέρεται στην μονάδα καθετοποίησης;
  2. Τι δικαιολογητικό θα καταθέσει στην περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία δεν δώσει (μέχρι την υποβολή της πρότασης) Βεβαίωση για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.
38
(Νέο)
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι η κατάσταση προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μεταβολών. Στην περίπτωση που υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν απασχολούν προσωπικό, μας αρκεί Υπεύθυνη Δήλωση ;
39
(Νέο)
Φορέας που υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο (μονάδα παραγωγής αιθέριων ελαίων) σε άλλη περιφέρεια, μπορεί να καταθέσει πρόταση: Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων στο Μέτρο 6.2 ;
40
(Νέο)
Στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου 6.5.2.2 αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (πχ Πολιτιστικός Οργανισμός) που εποπτεύεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συστήνεται βάσει των ΠΔ 30/1996 και ΠΔ 198/1996 είναι δικαιούχος;


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
1
Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η ίδρυση οινοποιείου;

Η ίδρυση οινοποιείου είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περιπτώσεις απόσυρσης υφισταμένης αντίστοιχης δυναμικότητας, β) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, γ) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής γεωργίας (Καν. (ΕΟΚ) 2092/91).

Είναι υποχρεωτική η τήρηση της ΚΥΑ 450/2001 και να τηρούνται οι υποχρεώσεις ή περιορισμοί της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κατά την υλοποίηση των δράσεων.

 
2
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής καλλιεργεί αμπέλια και είναι σε μεταβατικό στάδιο βιολογικής καλλιέργειας θα μπορεί να ενισχυθεί για την κατασκευή οινοποιείου, και ποιες είναι οι δεσμεύσεις για την περίοδο μετά την κατασκευή;

Ναι εφόσον :

Α) έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα παρακολούθησης για βιολογικά (μεταβατικό στάδιο)

Β) τα καλλιεργούμενα στρέμματα δικαιολογούν (τεκμηριώνουν την βιωσιμότητα μέσω τεχνολογικής μελέτης) ίδρυσης βιώσιμης μονάδας

Γ) διατήρηση της μονάδας για 5 τουλάχιστον χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
 
3
Τι ισχύει στην περίπτωση μεταποίησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ανεξάρτητα από τους περιορισμούς ανά τομέα (π.χ. βιολογικό αλεύρι, βιολογικό λάδι) ;
Γενικά οι περιορισμοί ανά προϊόν δεν αίρονται από τον τρόπο καλλιέργειας-παραγωγής (βιολογική) εκτός του τομέα οίνου, όπου μεταβάλλονται ανά περίπτωση.
   
4
Τι ισχύει σε σχέση με την επιλεξιμότητα δαπανών για αγορά ζώων, στο Μέτρο 6.7 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας;

Σχετικά με την δημιουργία μονάδας εναλλακτικού τουρισμού που θα περιλαμβάνει φυσικό πάρκο με την μορφή ιδιωτικού ζωολογικού κήπου, η αγορά ειδών όπως αγελάδες και πρόβατα, και γενικώς οποιοδήποτε είδος παραγωγικού ζώου, ασχέτως αριθμού, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Αντιθέτως, η αγορά μονόπλων (άλογα, γαϊδούρια) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά επίσης και η αγορά ζώων όπως αλεπούδες, λαγοί, σκαντζόχοιροι κ.τ.λ. αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, καθώς επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην ανάπτυξη χώρων αναψυχής. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά για να αποτελεί η αγορά τέτοιου είδους ζώων, (λαγών, σκαντζόχοιρων κ.λ.π.) επιλέξιμη δαπάνη είναι η ύπαρξη τιμολογίων αγοράς τους.

 

   
5
πως αποδεικνύεται ο τρόπος κάλυψης ίδιων πόρων για το Δήμο καθώς και δημοτικής επιχείρησης;

•  Για την περίπτωση του Δήμου απαιτείται αντίγραφο του ισολογισμού του Δήμου καθώς και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής.

•  Για τις Δημοτικές επιχειρήσεις ισχύει ότι και για τους ιδιώτες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα).

 

   
6
Φυσικό πρόσωπο υποβάλλει πρόταση σε κάποιο μέτρο. Εταιρία στην οποία είναι μέτοχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο ίδιο μέτρο;

Μπορεί εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν είναι ο κύριος μέτοχος στην εταιρία. Αναμένεται απάντηση από το υπουργείο όσο αφορά το ποσό.

 

   
7
Σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν διαφορετικές προτάσεις στο ίδιο μέτρο; Αν ΟΧΙ, τι γίνεται στην περίπτωση που υποψήφιοι επενδυτές παντρεύονται πριν ή μετά την έγκριση των σχεδίων;

ΝΑΙ.

 

   
8
Εταιρία μπορεί να υποβάλλει δύο προτάσεις σε ένα Μέτρο ;

Σύμφωνα με το κεφ.8 παράγραφος 5 του Οδηγού Εφαρμογής κάθε επενδυτής έχει δυνατότητα να υποβάλλει έναν (1) φάκελο υποψηφιότητας σε μια Δομή Στήριξης σε κάθε προκήρυξη του κάθε μέτρου.

 

   
9
Επενδυτής που πήρε χρηματοδότηση από το Leader II μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο Ολοκληρωμένο για επέκταση ή εκσυγχρονισμό ;

Ναι, εάν είναι για επέκταση της επένδυσης.

Ναι, εάν αφορά εκσυγχρονισμό υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορά σε κατηγορία δράσης που χρηματοδοτήθηκε από το Leader II .

 

   
10
Τα εισοδήματα που αποκτούνται από τουριστική μονάδα στα πλαίσια των μέτρων 7.6 και 6.7 θεωρούνται γεωργικά ;
 

ΟΧΙ, τα εισοδήματα που αποκτούνται από τουριστική μονάδα στα πλαίσια των μέτρων 7.6 και 6.7 θεωρούνται εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών και όχι γεωργικά.

 

   
11
Μπορεί να καταθέσει πρόταση ενδιαφερόμενος που έχει ενταχθεί ήδη στα ΟΠΑΑΧ του Α' Κύκλου προκήρυξης για άλλο φυσικό αντικείμενο και που την χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης δεν έχει ακόμη την άδεια λειτουργίας του;
 

Επενδυτής του Α' κύκλου προκήρυξης των ΟΠΑΑΧ μπορεί να υποβάλλει πρόταση στον Β΄ κύκλο προκήρυξης για άλλο φυσικό αντικείμενο (επέκταση ή νέα δραστηριότητα), εφόσον κατά τη στιγμή υποβολής της νέας πρότασης έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας για επενδύσεις Α' Κύκλου, όπου απαιτείται, και η οποία είναι σε ισχύ.

 

   
12

Όταν αναφερόμαστε σε επέκταση των υφισταμένων καταλυμάτων και χώρων εστίασης, θεωρούμε την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή της δραστηριότητας του; Αν ισχύει το δεύτερο μπορεί κάποιος να κάνει επέκταση του χώρου του σε άλλο οικόπεδο με την δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων;

 

Για τις περιοχές των ΟΠΑΑΧ Χολομώντα-Ομβριανού και Κερδυλλίων-Κρουσίων, ως επέκταση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων καταλυμάτων και χώρων εστίασης νοείται η υφιστάμενη δραστηριότητα και όχι περιοριστικά η υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση. Επισημαίνεται όμως, σε συνάρτηση με το πνεύμα των αναφερόμενων στον Οδηγό Εφαρμογής, ότι σε τέτοιου είδους επεκτάσεις δεν μπορούν να αφορούν διασπορά δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

 

   
13

Στο Μέτρο 6.7.1 - «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» είναι επιλέξιμη πρόταση που θα αφορά την ίδρυση βιοτεχνίας που δεν θα επεξεργάζεται την τοπική πρώτη ύλη (κεφ. 3.3 παρ. 2);

 

Στο Μέτρο 6.7.1 «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», πρόταση που αφορά ίδρυση βιοτεχνίας που δεν επεξεργάζεται την τοπική πρώτη ύλη είναι επιλέξιμη, διότι στον Οδηγό Εφαρμογής αναφέρεται ενδεικτικά και όχι κατά αποκλειστικότητα η ενίσχυση των βιοτεχνιών που επεξεργάζονται τοπικές πρώτες ύλες.

 

   
14

Στο Μέτρο 6.6 στην ανακαίνιση των όψεων ιδιωτικών κτιρίων, είναι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες περιβάλλοντος χώρου και για μελέτες (αρχιτεκτονικές, αποτύπωσης, στατικές κ.λ.π.) και εάν ναι μέχρι ποιου ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού;

 

Στο Μέτρο 6.6 είναι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες και μελέτες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο, στο βαθμό που δεν εισάγουν νέα στοιχεία, παρά μόνο συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού μέρους.

 

   
15
Στο Μέτρο 6.6 στην ανακαίνιση των ιδιωτικών κτιρίων ποιες κατασκευαστικές προδιαγραφές θα ισχύσουν κατά την υλοποίηση των εργασιών ;
 

Οι προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην υλοποίηση των εργασιών του Μέτρου 6.6 είναι αυτές που ορίζει η αρμόδια κατά τόπους Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία θα εκδώσει και την απαιτούμενη άδεια. Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο Μέτρο αυτό θα αποσταλούν στις αντίστοιχες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για ενημέρωση τους.

 

   
16

Φορέας (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών, κλπ) που υπέβαλλε πρόταση και υλοποίησε έργο για πιστοποίηση προϊόντος για κάποια μέλη του, μπορεί να υποβάλλει ξανά πρόταση, για πιστοποίηση του ίδιου προϊόντος, για άλλα μέλη (Ενέργεια 6.5.1) ;

 

Φορέας (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών, κλπ) που υπέβαλλε πρόταση για πιστοποίηση προϊόντος για κάποια μέλη του, μπορεί να υποβάλλει νέα πρόταση για πιστοποίηση του ίδιου προϊόντος για άλλα μέλη ή άλλες εκτάσεις των ίδιων μελών. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η νέα πιστοποίηση αφορά διαφορετικά μέλη ή διαφορετικές εκτάσεις, θα πρέπει να υπάρχει στο νέο Φάκελο Υποψηφιότητας το Πιστοποιητικό του Οργανισμού που θα βεβαιώνει τα μέλη και τα αγροτεμάχια που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πιστοποίηση.

 

   
17
Στην Ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων», προκειμένου για την καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, τα επενδυτικά σχέδια αφορούν προϊόντα νωπά και πρώτης μεταποίησης;
 

Σχετικά με την Ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων», αυτή αφορά αγροτικά προϊόντα είτε αυτά είναι νωπά, είτε είναι 1 ης μεταποίησης, είτε 2 ης μεταποίησης (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
18
Στο Μέτρο 6.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχή ΟΠΑΑΧ ;
 

Προκειμένου να ενταχθεί μια επενδυτική πρόταση στο μέτρο 6.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» πρέπει η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου να βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της (>50%) σε περιοχή ΟΠΑΑΧ και βεβαίως η επένδυση-μονάδα καθετοποίησης να πραγματοποιείται εντός περιοχής ΟΠΑΑΧ (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
19
Στην Ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων» επενδυτικό σχέδιο για πιστοποίηση AGRO , θα πρέπει να υποβάλλεται από φορέα που έχει έδρα σε περιοχή ΟΠΑΑΧ και τα χωράφια να βρίσκονται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ ;
 

Σχετικά με την ενέργεια 6.5.1 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων», δεν ενδιαφέρει η τοποθεσία που έχει έδρα ο φορέας που υποβάλει το επενδυτικό σχέδιο, αρκεί τα χωράφια για τα οποία υποβάλλεται η πρόταση, στο σύνολό τους να βρίσκονται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
20
Οι δικαιούχοι στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» πρέπει να έχουν το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχή ΟΠΑΑΧ;
 

Στη δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης», στο διαχειριστικό σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν παραγωγοί που η γεωργική τους εκμετάλλευση βρίσκεται κυρίως σε περιοχή ΟΠΑΑΧ (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
21
Στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» μπορεί να συμμετέχει παραγωγός που ήταν δικαιούχος σε Διαχειριστικό Σχέδιο της 1 ης προκήρυξης εάν το Νέο Διαχειριστικό που υποβάλλει έχει στόχους διαφορετικούς από το προηγούμενο;
 

Στη δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» μπορεί να συμμετέχει παραγωγός που ήταν δικαιούχος σε διαχειριστικό σχέδιο της 1 ης προκήρυξης αρκεί: α) η επενδυτική πρόταση που υποβάλει να φορά διαφορετικό αντικείμενο και β) να μην υπερβαίνει τα 100.000 € ανά δικαιούχο ανά τριετία (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

22
Στη Δράση 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» οι δικαιούχοι «πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών ΟΠΑΑΧ», όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής, Παρ. 3.5 Δικαιούχοι;
 

Δικαιούχοι της Δράσης 6.5.2.1 «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης-Υπηρεσίες Διαχείρισης» είναι γεωργοί όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 532/03, στην οποία αναφέρεται ότι «το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου», χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός ως προς την κατοικία του. Στον οδηγό εφαρμογής του μέτρου 6.5.2.1 εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών ΟΠΑΑΧ» (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
23
Ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του ομόλογα, αρκεί η βεβαίωση της τράπεζας ώστε να βεβαιώνει το ποσό που να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του ;
 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του ομόλογα, αρκεί η πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας , ώστε να βεβαιώνει το ποσό που να αποδεικνύει τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
24
Υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει ένα φάκελο υποψηφιότητας στο Μέτρο 6.2 «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» ή στη Δράση 6.7.1 «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων» ή στη Δράση 6.7.2.2 «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» ο οποίος αφορά περισσότερες από μια επιλέξιμες δραστηριότητες;
 

Υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει ένα φάκελο υποψηφιότητας στο Μέτρο 6.2 «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» ή στη Δράση 6.7.1 «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων» ή στη Δράση 6.7.2.2 «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» ο οποίος αφορά περισσότερες από μια επιλέξιμες δραστηριότητες-θεωρείται μια πρόταση (Έγγραφο 1735/4-3-2005 της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).

 

   
25
Για την ένταξη στο Μέτρο 6.6 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς» τι πιστοποιητικά ιδιοκτησίας πρέπει να κατατεθούν για τα ιδιωτικά κτίρια προ του 1923 τα οποία δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας;
 

Πρέπει (σύμφωνα με το υπ' αρ. 2302/31/3/2005 έγγραφο της ΔΓΑ) να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

  • Δυο (2) ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στις οποίες να βεβαιώνεται ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ακινήτου νέμεται το εν λόγω ακίνητο τουλάχιστον είκοσι χρόνια (έκτακτη χρησικτησία ΑΚ 1045).
  • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι το εν λόγω ακίνητο δηλώνεται από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη, ή τους προκατόχους αυτού, τα τελευταία 20 χρόνια και καταβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος.
  • Στην περίπτωση δε που έχει μεσολαβήσει κληρονομική διαδοχή απαιτείται να προσκομισθεί κληρονομητήριο ή αποδοχή κληρονομιάς.
   
26
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες ενός ιδιωτικού κτιρίου τι δικαιολογητικό απαιτείται προκειμένου να ανακαινισθεί η όψη από έναν εκ των ιδιοκτητών ;
 

Στην περίπτωση που ένα ιδιωτικό κτίριο έχει περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, για το διορισμό κοινού τους εκπροσώπου, ο οποίος θα υποβάλλει και θα υλοποιήσει για λογαριασμό όλων των ιδιοκτητών την πρόταση για τη Δράση ανακαίνισης όψεων αξιόλογων ιδιωτικών κτιρίων, αρκεί η υποβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών σχετικής δήλωσης.

Ειδικότερα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν κοινή δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους με την οποία θα αποδέχονται την εκπροσώπηση τους από κοινό εκπρόσωπο και θα τον εξουσιοδοτούν να υποβάλλει πρόταση για την ένταξη του κτιρίου στη Δράση 6.6 των ΟΠΑΑΧ (ΑΚ 788, 211, 216).

Εφόσον για την συνέχιση των διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η συνδρομή όλων των συνιδιοκτητών σε περαιτέρω ενέργειες, τότε θα πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο των συνιδιοκτητών προς έναν εξ αυτών για τη σχετική εκπροσώπηση τους στις απαιτούμενες ενέργειες (ΑΚ 217 εδ β).
   
27
Στο Μέτρο 6.1, γεωργός ο οποίος καλλιεργεί αμπέλια και διαθέτει άδεια λειτουργίας για καζάνι παρασκευής τσίπουρου μπορεί να υποβάλλει πρόταση για εκσυγχρονισμό του ρακοκάζανου (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά νέου καζανιού) ;
  Από την άδεια κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος δεν προκύπτει ότι η χρήση του άμβικα (ροκοκάζανο) αφορά αποκλειστικά την παραγωγή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης όπως απαιτείται από το μέτρο 6.1. Επιπλέον σύμφωνα με την κοινή πρακτική που είναι γνωστό ότι ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις ένας άμβικας δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χρήση από τον ιδιοκτήτη του αλλά και από πλήθος άλλων τοπικών παραγωγών κάτι που αντίκειται στη βασική προϋπόθεση του εν λόγω μέτρου. Επομένως πρόκειται για μη επιλέξιμη δαπάνη. (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2461/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
28
Γεωργός ο οποίος πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε Σχέδιο Βελτίωσης (αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού) κατά την 3 η Προγραμματική περίοδο μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο Μέτρο 6.1 ;
  Στην απόφαση 258394/6485/25-7-03 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03», άρθρο 1, παρ.8β αναφέρει ότι: «…το 2 ο σχέδιο βελτίωσης δύναται να υποβληθεί μετά την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδύσεων του πρώτου σχεδίου …», δηλαδή 12 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης. Επίσης, βάσει του σημείου 3.4 γ του οδηγού εφαρμογής του μέτρου: «πρέπει να έχει περιέλθει 3ετία από την ημερομηνία έγκρισής τους». (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2461/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   

29

Είναι επιλέξιμη η δημιουργία αποθήκης σιτηρών στο Μέτρο 6.1, στις δαπάνες που αφορούν την καθετοποίηση ;
  Η ίδρυση αποθήκης σιτηρών είναι επιλέξιμη δαπάνη όταν πρόκειται για κάθετους αποθηκευτικούς χώρους με εγκαταστάσεις αερισμού και σε αντικατάσταση παλαιών ακατάλληλων αποθηκευτικών χώρων. Επιπλέον πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομικότητα της επένδυσης και πάντα με γνώμονα ότι αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα της γεωργικής εκμετάλλευσης και ότι η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι ανάλογη της δυναμικότητας της πρωτογενούς παραγωγής της εκμετάλλευσης (με αποδεκτές υπερβάσεις μέχρι 30%), όπως προβλέπεται στην απόφαση 258394/6485/25-7-03 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03». (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2461/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
30
Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ψυγείου κερασιών (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) και η δημιουργία ψυγείου κρέατος στο Μέτρο 6.1, στις δαπάνες που αφορούν την καθετοποίηση ;
 

Η ίδρυση ψυγείου κερασιάς δεν είναι από μόνη της επιλέξιμη δαπάνη. Πρέπει να συνοδεύεται από ίδρυση κάποιας μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής. Επίσης η επένδυση πρέπει να αφορά ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ελεγχόμενη ατμόσφαιρα) να αποδεικνύεται η οικονομικότητα αυτών και να συνοδεύεται από βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας της αντίστοιχης Ν.Α. ότι δεν υπάρχουν ψυγεία στην περιοχή που να ικανοποιούν την ανάγκη αποθήκευσης της δικής του παραγωγής.

Η ίδρυση ψυγείου κρέατος δεν είναι επιλέξιμη επένδυση. (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2461/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
31
Στα Μέτρα 6.1 και 6.5.2.1, σε ποιο έτος θα αναφέρεται η υφιστάμενη κατάσταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με ποια δικαιολογητικά θα αποδεικνύεται ;
  Για τα Μέτρα 6.1 και 6.5.2.1 σαν υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να ληφθεί το προηγούμενο καλλιεργητικό έτος, δηλ. το 2004. Επειδή οι παραγωγοί δεν θα έχουν καταθέσει στην οικεία ΔΟΥ τη φορολογική δήλωση του οικ. Έτους 2005 έως το τέλος της προθεσμίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, θα πρέπει με την κατάθεση του φακέλου να προσκομίσουν ΥΔ ότι «η υφιστάμενη κατάσταση που καταγράφουν ταυτίζεται με αυτά που θα δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1) θεωρημένο από τη ΔΟΥ αμέσως μόλις την καταθέσουν». (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2461/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
32
Στο Μέτρο 6.1, εντάσσονται οι επενδύσεις δημιουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της 244311/7.3.2002; Εάν εντάσσονται, συμπεριλαμβάνονται στο 60% των υποχρεωτικών δαπανών καθετοποίησης ή αφορούν το υπόλοιπο 40% των επιλέξιμων δαπανών;
  Οι δαπάνες για επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων είναι επιλέξιμες για ενίσχυση και υπολογίζονται στο 60% του συνολικού κόστους, εφόσον συνοδεύουν δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταποίησης – τυποποίησης – εμπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκμετάλλευσης καθώς και δαπάνες ανέγερσης ή βελτίωσης κτισμάτων που θα στεγάσουν τον εξοπλισμό αυτό. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να αφορούν τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων διότι σε μια τέτοια περίπτωση η βασική επένδυση είναι ο στάβλος και όχι η μονάδα καθετοποίσης. Συνεπώς το σχέδιο δεν θεωρείται σχέδιο βελτίωσης για την καθετοποίηση και μπορεί να υποβληθεί στα πλαίσια των προκηρύξεων των οριζοντίων δράσεων του ΕΠΑΑ-ΑΥ. (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2462/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
33
Στο Μέτρο 6.1, στις επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις και οι επιλέξιμες δραστηριότητες όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ 450/2001 (Απ. Υπ. Γεωργίας – Αρ. 393393/5188/29.8.2001/450) και στην τροποποίηση αυτής ;
  Στην ΚΥΑ 450/2001 αποτυπώνεται η πολιτική του υπουργείου η συμβατή με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τον τομέα της μεταποίησης και συνεπώς τα όσα προβλέπονται σε αυτήν και την τροποποίησή της θα ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση των φακέλων εφόσον συνυπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις του μέτρου 6.1 (π.χ. η μεταποιητική μονάδα να αφορά αποκλειστικά τη δική του παραγωγή κλπ.) και συνεπώς χωρίς να είναι δεσμευτικά ως προς τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν. (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2462/7-4-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
34
Ένας γεωργός που συμμετείχε σε Ομάδα Παραγωγών που υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο για πιστοποίηση AGRO για κάποια καλλιέργεια μπορεί να συμμετέχει σε Διαχειριστικό Σχέδιο (6.5.2.1.) όταν στην υφιστάμενη κατάσταση έχει και άλλες καλλιέργειες και το Διαχειριστικό Σχέδιο έχει στόχο μεταξύ των άλλων τη μείωση γεωργικών εφοδίων;
  Η υπαγωγή μιας επενδυτικής πρότασης σε κάποιο μέτρο του ΟΠΑΑΧ συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Επομένως κάποιος που συμμετείχε σε Ομάδα Παραγωγών που υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο για πιστοποίηση AGRO σε μια καλλιέργεια δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαχειριστικό σχέδιο 6.5.2.1 που να έχει στόχο τη μείωση γεωργικών εφοδίων διότι έχει ήδη ενισχυθεί για αυτό το αντικείμενο. (Σύμφωνα με το υπ' αρ. 1735/4-3-2005 έγγραφο της ΔΓΑ).
   
35
Ένας γεωργός για να είναι δικαιούχος στο ΟΠΑΑΧ πρέπει να έχει την ιδιότητα του γεωργού (σύμφωνα με το παράρτημα της ΚΥΑ 532/2003), οπωσδήποτε την τελευταία τριετία και τελευταίο έτος είναι το 2004; Δηλαδή αν κάποιος έχει την ιδιότητα του γεωργού τα έτη 2004 και 2003 αλλά δεν ήταν γεωργός το 2002 και δεν έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών (ή είναι επιλαχών) δεν είναι δικαιούχος;
 

Για την εξέταση της ιδιότητας του γεωργού στα πλαίσια της ΚΥΑ 532 ισχύουν όσα αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφος 1.1 της ΚΥΑ σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ1β της απόφασης 258394/6485/25-7-03 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03». Δηλαδή η ιδιότητα του γεωργού εξετάζεται συνολικά για την τελευταία τριετία και όχι για κάθε έτος χωριστά.
Για την εξέταση της επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας ισχύουν όσα αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παρ.10 της ΚΥΑ 532 και όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ.1δ της απόφασης 258394/6485/25-7-03 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03».

   
36
Στη Δράση 6.5.2.1, για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η οποία θα αποδεικνύεται από τη Φορολογική Δήλωση (Ε1) αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι αμέσως μόλις την καταθέσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, ως τίτλοι νόμιμης κατοχής μπορεί να είναι το έντυπο Ε9 και τα μισθωτήρια;
  Για τη Δράση 6.5.2.1 ως νόμιμοι τίτλοι κατοχής θα προσκομίζονται όλα τα έντυπα Ε9 που έχει καταθέσει στην αρμόδια ΔΥΟ, τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώς και πρόσφατο αντίγραφο της μερίδας του υποψηφίου στο Υποθηκοφυλακείο.
   
37

Για το Μέτρο 6.1 και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, την Υγιεινή και Καλή Διαβίωση των ζώων, όπως αναφέρεται στην υπ' αρ. 1378/2005 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να κατατεθεί α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων στον τομέα ή κλάδο που πραγματοποιείται η επένδυση και θα αφορά τη μελλοντική κατάσταση και β) Βεβαίωση της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.

  1. Στις περιπτώσεις των σχεδίων που το σύνολο της επένδυσης αφορά καθετοποίηση (πχ τυροκομείο), η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα αναφέρεται στην μονάδα καθετοποίησης;
  2. Τι δικαιολογητικό θα καταθέσει στην περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία δεν δώσει (μέχρι την υποβολή της πρότασης) Βεβαίωση για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.
 
  1. Ένας υποψήφιος του μέτρου 6.1 πρέπει να τηρεί του ΚΟΓΠ και να το αποδεικνύει προσκομίζοντας ό,τι προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση 1378/21-8-2004 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως για μια κτηνοτροφική μονάδα απαιτείται τόσο η έγκριση περιβαλλοντικών όρων όσο και η βεβαίωση ότι πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων ακόμη κι αν το σύνολο των επενδύσεων αφορά μόνο τη μονάδα καθετοποίησης (π.χ. το τυροκομείο).
  2. Όσον αφορά τη βεβαίωση για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι «έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι περιμένει την έκδοση της βεβαίωσης, την οποία θα μας προσκομίσει αμέσως μόλις την παραλάβει», συνοδευόμενη από ακριβές φωτοαντίγραφο της αίτησης αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία μας ούτως ώστε να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση.
   
38
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι η κατάσταση προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μεταβολών. Στην περίπτωση που υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν απασχολούν προσωπικό, μας αρκεί Υπεύθυνη Δήλωση ;
  Στην περίπτωση υφισταμένων επιχειρήσεων χωρίς εργαζομένους, μας αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης για το ότι δεν απασχολούν προσωπικό.
   
39
Φορέας που υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο (μονάδα παραγωγής αιθέριων ελαίων) σε άλλη περιφέρεια, μπορεί να καταθέσει πρόταση: Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων στο Μέτρο 6.2 ;
  Φορέας που υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε άλλη περιφέρεια μπορεί να καταθέσει πρόταση στο Μέτρο 6.2 του ΠΕΠ της οικείας περιφέρειας, ακόμη κι αν το αντικείμενο της πρότασης είναι το ίδιο ή παρεμφερές. Βασική προϋπόθεση όμως θα είναι η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου να προκύπτει μόνο από τα στοιχεία που αφορούν στο σχέδιο αυτό και όχι από αποτελέσματα – προβλέψεις του επενδυτικού σχεδίου που έχει υποβληθεί – εγκριθεί στα πλαίσια προγράμματος άλλης περιφέρειας.
   
40
Στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου 6.5.2.2 αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (πχ Πολιτιστικός Οργανισμός) που εποπτεύεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συστήνεται βάσει των ΠΔ 30/1996 και ΠΔ 198/1996 είναι δικαιούχος;
  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία «Επιχειρήσεις ΟΤΑ» ούτε σε κάποια άλλη κατηγορία δικαιούχων. Συνεπώς δεν είναι δικαιούχος του Μέτρου 6.5.2.2.
 
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.