Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων >Πρόσκληση 2ης προκήρ.
  Πρόσκληση 2ης Προκήρυξης ΠΕΠ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Δασών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας
στις Δράσεις Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας για τις παρακάτω Δράσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. :

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Μέτρο 6.3)
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Μέτρο 6.5 : «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Μέτρο 6.5 : «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Μέτρο 6.5 : «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»)
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (Μέτρο 6.5 : «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»)
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Μέτρο 6.6)
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Μέτρο 6.7 : «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος»)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Μέτρο 6.7 : «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος»)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Μέτρο 6.7 : «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος»)

Τα Μέτρα 6.3, 6.5, 6.6 και 6.7 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων- Τμήμα Προσανατολισμού, αποστολή του οποίου είναι:

«Η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς».

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο των παραπάνω Δράσεων είναι 6.206.000 Ευρώ .

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, το ύψος της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών, βασίζονται στην υπ' αριθ. 505/19-11-2002 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 561/2004 ΚΥΑ και ισχύει κάθε φορά και αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εφαρμογής.

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις και δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στις επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, οι οποίες είναι:

•  Περιοχή ορεινού όγκου Χολομώντα – Ομβριανού

•  Περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Κρουσσίων

•  Περιοχή όρους Ανατολικού Βερμίου

•  Περιοχή ορεινού όγκου Δυτικού Παγγαίου

•  Περιοχή Βόρρα- Βεγορίτιδας.

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι Οδηγοί Εφαρμογής και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες διευθύνσεις :

•  στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ναυαρίνου 28 & Καραολή Δημητρίου. 55131 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-409 5 22, fax 2310-409521)

•  στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 4093 37 , fax 2310 475656)

•  στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ( http :// www . pepkm . gr )

•  στη Δομή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο στην Κεντρική Μονάδα, όσο και στο δίκτυό της – αντένες του κάθε Νομού, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στις αντένες της Δομής Στήριξης. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητάς του στην αντένα του Νομού στον οποίο ανήκει η περιοχή εφαρμογής της πρότασής του . Προτάσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2005 έως την Πέμπτη 21 Απριλίου 2005 και ώρα 14.30 μμ . Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν από την αντένα έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι διευθύνσεις της Κεντρικής Μονάδας και των αντενών της Δομής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι :

Κεντρική Μονάδα: ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. Πλούτωνος 27, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 412050, f ax 2310 403593,
e - mail : aneth@aneth.gr

Αντένα Ν. Ημαθίας : ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Θεσ/νίκης 46, 59100 Βέροια, τηλ. 23310 20321-20809, f ax 23310 20271,
e - mail : info@anhma.gr

Αντένα Ν. Θεσσαλονίκης : ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. Πλούτωνος 27, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 412050, f ax 2310 403593,
e - mail : domi@aneth.gr

Αντένα Ν. Κιλκίς : ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Σόλωνος 13, 61100 Κιλκίς, τηλ. 23410 25305-29384, f ax 23410 28522,
e - mail : domi@anki.gr

Αντένα Ν. Πέλλας : ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε. Καπ. Ακρίτα 5, 58200 Έδεσσα, τηλ. 23810 24858-21000, fax 23810 23181,
e - mail : anpe@pel.forthnet.gr

Αντένα Ν. Σερρών : ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Βασ. Αλεξάνδρου 2, 62122 Σέρρες, τηλ. 23210 64402-3, fax 23210 99639,
e - mail : domi@aneser.gr

Αντένα Ν. Χαλκιδικής : ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. Παπαδιαμάντη 20, 63100 Πολύγυρος, τηλ. 23710 24407-24507, f ax 23710 24314,
e-mail: anetxa@otenet.gr .

 

Έντυπα 2ης προκήρυξης (Ιδιωτικών Έργων) ...

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.