Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Leader+ > Συχνές ερωτήσεις
 
Ανακοινώσεις - Κοινοποιήσεις - Νέα  
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πως δίνεται βαθμολογία σε κάποια κριτήρια αξιολόγησης όταν η πρόταση υποβάλλεται από εταιρία και όχι από φυσικό πρόσωπο;
Τι αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην περίπτωση των εταιριών;
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή της δυνατότητας κατοχής ή χρήσης οικοπέδου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση επενδυτικής πρότασης στην περίπτωση υποβολής πρότασης από υποψήφιους που είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο;
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δημιουργεί επισκέψιμο αγρόκτημα με υποδομές διανυκτέρευσης είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία εξαρχής αγροτικής εκμετάλλευσης για πρωτογενή παραγωγή ;
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τα ατομικά στοιχεία υποψήφιου επενδυτή που προέρχεται από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Τι συμβαίνει με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών;
Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ;
Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, τι δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί η επαγγελματική μίσθωση ακινήτου;
Τι προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση εκσυγχρονισμού υφιστάμενης οινοποιητικής μονάδας και τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με το φάκελο υποψηφιότητας;
 


 

 

 

 

 

 


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1
Πως δίνεται βαθμολογία σε κάποια κριτήρια αξιολόγησης όταν η πρόταση υποβάλλεται από εταιρία και όχι από φυσικό πρόσωπο;
Αναφορικά με το κριτήριο αξιολόγησης αν ο υποψήφιος επενδυτής είναι αγρότης, στην περίπτωση εταιριών εξετάζεται η ενασχόληση του μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, θα υπολογιστεί η μέση βαθμολογία αυτών.
Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης αν ο υποψήφιος επενδυτής είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και ποια η εμπειρία του υποψήφιου επενδυτή, στην περίπτωση εταιριών εξετάζεται η έδρα της εταιρίας και η μόνιμη κατοικία ή η εμπειρία της εταιρίας και η εμπειρία αντίστοιχα του μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, θα υπολογιστεί η μέση βαθμολογία αυτών.
2
Τι αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην περίπτωση των εταιριών;
Αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, (ενδεικτικά οι τυχόν υποβληθείσες βεβαιώσεις των Τραπεζών ή οι σχετικές εξαμηνιαίες κινήσεις λογαριασμού) επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση εταιριών, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και όχι στο όνομα των εταίρων, μετόχων, πλην της περίπτωσης της υπό σύστασης εταιρίας.
3
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή της δυνατότητας κατοχής ή χρήσης οικοπέδου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση επενδυτικής πρότασης στην περίπτωση υποβολής πρότασης από υποψήφιους που είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο;

Στην περίπτωση υποβολής προτάσεων από υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι είναι συγκύριου εξ αδιαιρέτου με το/τη σύζυγο ή το/τα τέκνο/α τους, στο οικόπεδο επί του οποίου θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας συζύγων, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχουν εναλλακτικά:

 • συμβολαιογραφικό έγγραφο αγοράς ιδανικού μεριδίου από σύζυγο σε σύζυγο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων, ή
 • συμβολαιογραφικό έγγραφο αγοράς ιδανικού μεριδίου από σύζυγο σε σύζυγο, διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών και σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής, ή
 • προσύμφωνο αγοράς ή μίσθωσης (διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών), ή
 • οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δύναται να θεμελιώσει τη δυνατότητα (πλήρους) κατοχής ή χρήσης του οικοπέδου από τον υποψήφιο επενδυτή, σύμφωνα με τη διατύπωση του αντίστοιχου κριτηρίου αποκλεισμού.

Β) Στην περίπτωση όπου συνιδιοκτήτης είναι το ανήλικο τέκνο, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεμόνες για οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό μερίδιο του τέκνου τους, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 1526 και 1624 του Αστικού Κώδικα.

4
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δημιουργεί επισκέψιμο αγρόκτημα με υποδομές διανυκτέρευσης είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία εξαρχής αγροτικής εκμετάλλευσης για πρωτογενή παραγωγή ;

Στόχος των αγροκτημάτων με υποδομή διανυκτέρευσης είναι η ανάπτυξη της εν λόγω εναλλακτικής μορφής τουρισμού, μέσω της επίσκεψης, της διαμονής αλλά και της συμμετοχής των επισκεπτών στις εργασίες του αγροκτήματος. Με δεδομένο αυτό, η δημιουργία εξαρχής αγροτικής εκμετάλλευσης για πρωτογενή παραγωγή δεν μπορεί να επιδοτηθεί από το Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Έτσι, σε υφιστάμενη παραγωγική εκμετάλλευση μπορούν από το πρόγραμμα να επιδοτηθούν, εκτός της διαμονής/εστίασης, μεταποιητικές και χειροτεχνικές δράσεις καθώς και η πιστοποίηση των προϊόντων των αγροκτήματος. Κατά συνέπεια, οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τόσο στην αγορά ζώων όσο και στη συμπλήρωση/βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι οριακές, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξυπηρέτηση του τουριστικού χαρακτήρα της επένδυσης, όπως η προμήθεια αλόγων, οικόσιτων ζώων, ιδιαίτερων πτηνών (π.χ. φασιανοί), η προμήθεια φυτών για τη δημιουργία λαχανόκηπων ή ανθόκηπων κ.λπ., τα οποία έχουν κυρίως επιδεικτικό χαρακτήρα και δεν έχουν στόχο την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής του αγροκτήματος.
Ωστόσο, ο επενδυτής θα μπορούσε να αναλάβει το κόστος δημιουργίας της πρωτογενούς παραγωγής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  - Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από το LEADER+, όπως προαναφέρθηκε
  - Οι καλλιέργειες θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής, ώστε με την ολοκλήρωση των λοιπών τμημάτων της επένδυσης (κατάλυμα, μεταποιητική μονάδα κ.λπ.) να είναι σε θέση να λειτουργεί το αγρόκτημα, δηλαδή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να έχουν μπει σε παραγωγή,
  - Θα ήταν σκόπιμο στις περιπτώσεις ετήσιων καλλιεργειών να εφαρμοστούν παραδοσιακές τεχνικές, ώστε να συμβάλλουν στον αγροτουριστικό χαρακτήρα της επένδυσης.
5
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τα ατομικά στοιχεία υποψήφιου επενδυτή που προέρχεται από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Σε περίπτωση υποψήφιου επενδυτή κάτοικου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθεί απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς (ήτοι έχει την ελληνική ιθαγένεια) θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη χώρα προέλευσης, από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει υποχρέωση στρατιωτικής θητείας ή ότι έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
6
Τι συμβαίνει με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών;
Για τις προτάσεις που υποβάλλονται από υπό σύσταση φορείς, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην πρόταση κατατίθενται μεν στο όνομα εκείνου, που θα οριστεί στη συνέχεια διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει προ της υπογραφής της σύμβασης αφενός να προσκομιστούν όλα τα εν λόγω δικαιολογητικά στο όνομα του συστημένου πλέον φορέα και αφετέρου να αποδεικνύεται η ύπαρξη της ιδίας συμμετοχής υπέρ του συγκεκριμένου έργου στο όνομα του φορέα αυτού.
7
Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ;
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 430/18.02.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, ο φάκελος υποψηφιότητας συμπληρώνεται και κατατίθεται από τον υποψήφιο τελικό αποδέκτη στην ΟΤΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, που καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποτελώντας ουσιαστικά την αίτησή του για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η πρότασή του. Μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου τελικού αποδέκτη στην ΟΤΔ δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.
8
Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, τι δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί η επαγγελματική μίσθωση ακινήτου;
Σχετικά με την υποβολή συμφωνητικών επαγγελματικής μίσθωσης στην περίπτωση επενδύσεων εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, επισημαίνεται ότι αφενός θα πρέπει να ελέγχεται η διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης να είναι τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας και αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα, το εν λόγω συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης θα πρέπει:
α) εφόσον έχει συνολική διάρκεια μέχρι εννέα (9) ετών, να έχει τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού και να έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) εφόσον έχει συνολική διάρκεια άνω των εννέα (9) ετών, να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά και έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
9
Τι προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση εκσυγχρονισμού υφιστάμενης οινοποιητικής μονάδας και τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με το φάκελο υποψηφιότητας;

α) Οι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τον τομέα οίνο και εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006" είναι οι αναφερόμενες στην ΚΥΑ 450/2001 "Τομεάς Οίνος".

β) Μια οινοποιητική μονάδα μπορεί να παράγει οίνο μόνο από οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες πρέπει να είναι επιτρεπόμενες ή συνιστώμενες στο Νομό σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 306590/28-11-2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και να προέρχονται από αμπέλια νόμιμα φυτεμένα.

γ) Η μονάδα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα:

  - να υποβάλει ανελλιπώς κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής λειτουργίας της και μέσα στις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί, Δηλώσεις Παραγωγής Οινικών Προϊόντων και Δηλώσεις Αποθεμάτων με βάση τους Καν (ΕΚ) 1493/1999 και Καν/(ΕΚ) 1282/2001.

  - να παραδίδει στην απόσταξη, υποχρεωτικά, το σύνολο των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την οινοποίηση (οινολάσπες, στέμφυλα) με βάση τους Καν (ΕΚ) 1493/1999 (άρθρο 27) και Καν (ΕΚ) 1623/2000.

  - να τηρεί βιβλία εισόδου και εξόδου παραγομένων οινικών προϊόντων (βιβλία αποθήκης) και επιπλέον να διακινεί την παραγωγή του με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 884/2001.
δ) Να έχει συμπληρώσει και αποστείλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής του το Απογραφικό Δελτίο Οινοποιείων, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Μεταποίησης-Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.

ε) Βασική προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορά εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας, αποτελεί η μη αύξηση της δυναμικότητας. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ετήσια παραγωγή των τελευταίων 5 ετών όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις παραγωγής που αναφέρονται στο σημείο γ.

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά-στοιχεία κατά την υποβολή τους πρέπει να είναι επίσημα βεβαιωμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής που λειτουργεί η μονάδα.
10
 
 [ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.