Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Leader+ > Τοπικό Πρόγραμμα > ’ξονες - Μέτρα - Δράσεις
 
 ’ξονες - Μέτρα - Δράσεις  

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Μέτρο 1.1: Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης)
Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις-Στήριξη στην επιχειρηματικότητα
Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές ενέργειες
Μέτρο 1.4: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
« ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 2.1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική -διαπεριφερειακή συνεργασία
Μέτρο 2.2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία


 

 

 

 

 


’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Μέτρο 1.1: Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης)
1.1.1
Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
1.1.2
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού.
1.1.3
Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων.
1.1.4
Εξοπλισμός-μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
[ Αρχή της σελίδας]

 

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»


Μέτρο 1.2:
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατηγορία Πράξης
1.2.1
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1.2.1.1
Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.1.2
Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.1.3

Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

1.2.1.4
Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (ιαματικός, ορεινός, κατασκηνωτικός, κλπ.).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.1.5
Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.1.7
Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατηγορία Πράξης
1.2.2
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.2.2.1
Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ.).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.2
Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.3
Επιχειρήσεις μεταποίησης-τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.4
Επιχειρήσεις μεταποίησης-τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.6
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.7
Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιμα οινοποιεία).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.8
Εκτροφεία θηραμάτων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
1.2.2.12
Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Κατηγορία Πράξης
1.2.3
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1.2.3.2
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
[ Αρχή της σελίδας]

 

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Μέτρο 1.3:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατηγορία Πράξης
1.3.1
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού.
 
1.3.1.1
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Κατηγορία Πράξης
1.3.2
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.
 
1.3.2.1
Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη δράσεων του Προγράμματος
(α) καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας
(β) ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση για την χωροθέτηση τουριστικών υποδομών και συμπληρωματικών παρεμβάσεων με βάση τη ζήτηση και προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας
(γ) καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας σε επιχειρήσεις εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού
(δ) εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας των κέντρων εστίασης
(ε) καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, οικοτεχνίες, κλπ.
(στ) κατάρτιση τευχών διαγωνισμού για το Σχεδιασμό Νέων Προϊόντων
(ζ) εξειδίκευση ενεργειών προβολής της περιοχής και προβολής-προώθησης των τοπικών προϊόντων
1.3.2.2
Διαγωνισμός ιδεών/μελέτες σχεδιασμού νέων προϊόντων.
Κατηγορία Πράξης
1.3.3
Ενέργειες προώθησης-προβολής.
 
1.3.3.1
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού.
1.3.3.2
Προβολή της περιοχής και προβολή - προώθηση των τοπικών προϊόντων.
[ Αρχή της σελίδας]

 

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Μέτρο 1.4:
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Κατηγορία Πράξης
1.4.1
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
1.4.1.1
Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών NATURA 2000.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.4.1.2
Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.4.1.3
Βελτίωση καταφυγίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.4.1.4
Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορία Πράξης
1.4.2
Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου
1.4.2.2
Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.4.2.3
Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
[ Αρχή της σελίδας]

 

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
« ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 2.1:
Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική -διαπεριφερειακή συνεργασία
Κατηγορία Πράξης
2.1.1
Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού
 
2.1.1.(α)
Οργάνωση διαχείρισης και προβολή του ποιοτικού τουρισμού στις αγροτικές περιοχές.
Κατηγορία Πράξης
2.1.2
Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας
 
2.1.2.(α)
Προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας.
[ Αρχή της σελίδας]

 

’ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
« ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 2.2
Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία
Κατηγορία Πράξης
2.2.1
Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού
  2.2.1.(α) Ο θερμαλισμός ως κινητήρια δύναμη τοπικής ανάπτυξης.
2.2.1.(β) Δίκτυο Ευρωπαϊκών Χωριών+ - EUROVILLAGES+.
Κατηγορία Πράξης
2.2.2
Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας
  2.2.2.(α) Σήμα τοπικής ποιότητας.
[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.