Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Leader+ > Τοπικό Πρόγραμμα > Στρατηγική Τοπικού Προγράμματος
 
 Στρατηγική Τοπικού Προγράμματος  

Ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για την περιοχή μπορεί να συνοψισθεί ως εξής :

"Η ενίσχυση της ελκυστικότητας, κυρίως έναντι του Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και η διαμόρφωση της ταυτότητας της περιοχής, μέσω της αειφόρου αξιοποίησης των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της και της καθιέρωσης νέων μορφών οργάνωσης των οικονομικών της δραστηριοτήτων".

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική του Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από το παρακάτω θέμα συσπείρωσης:

"Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, δηλαδή όλων των επιπέδων παραγωγής που βασίζονται σε ενδογενείς φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών".


Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω γενικών στόχων του Τοπικού Προγράμματος:

  1. Διαφοροποίηση-εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων.
  2. Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας (ποιότητας - ποσότητας) προϊόντων και υπηρεσιών.
  3. Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής (προσέλκυση καταναλωτών επιτόπου).
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους εξής ειδικούς στόχους:
  1. Αύξηση της προσφοράς τοπικών προϊόντων ποιότητας.
  2. Αύξηση και αναβάθμιση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής.
  3. Ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.
  4. Τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη.
Οι παραπάνω στόχοι αναλύονται σε μία σειρά επιχειρησιακών στόχων, με τους οποίους επιδιώκονται συγκεκριμένα ποσοτικά παραδοτέα του προγράμματος:
  1. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας τοπικών προϊόντων και πρώτων υλών, και εμπορίας τοπικών προϊόντων.
  2. Ενίσχυση της παραγωγής νέων προϊόντων, με βάση την τοπική γεωργική, κτηνοτροφική παραγωγή και τις τοπικές πρώτες ύλες.
  3. Ενίσχυση και αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και βελτίωση των υπηρεσιών.
  4. Εισαγωγή νέων τουριστικών προϊόντων.
  5. Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.
  6. Ενέργειες αναβάθμισης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και των μικρών επιχειρήσεων.
  7. Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης, προβολής και προώθησης.
Ο χαρακτηριστικός τίτλος του προγράμματος που προορίζεται να συνοδεύει και να σηματοδοτεί κάθε αναφορά στο πρόγραμμα, στις δράσεις και τα έργα του, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης είναι:

"Γεύση ζωής, από τα χωριά της Θεσσαλονίκης"
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.